Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Woningbeheer Betuwe

SWB verzamelt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten als woningcorporatie. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

 

Het is de missie van SWB om samen te werken aan passend wonen, in een prettige, landelijke omgeving. We richten ons op woningzoekenden met een inkomen tot ongeveer € 40.000. Naast de woningzoekenden zetten we ons in voor alle huurders die al bij ons wonen, ongeacht hun inkomen. In 14 kernen in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe verhuren en beheren we zo´n 3.900 woningen. Bij ons staat klantgerichtheid centraal en spelen we in op de huidige en toekomstige behoeften. We hebben de basis op orde: we beschikken over betrouwbare en actuele data die goed beveiligd zijn.

 

Het wettelijk kader
Op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens geldt per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op handhaving van deze wet.

 

Wat zijn persoonsgegevens?
De AVG geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

 

Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
SWB verzamelt persoonsgegevens van huurders, medewerkers, woningzoekenden, leveranciers en kopers. We gebruiken deze persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het afsluiten van een huurcontract en het innen van de huur of in onze rol als werkgever.

 

SWB verzamelt van huurders:

 • volledige naam
 • geslacht
 • adres
 • telefoonnummers
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • uw inkomensgegevens zoals loonstrook en jaaropgave
 • uw betalingsgegevens zoals IBAN
 • een kopie van uw identiteitsbewijs (u mag uw Burgerservicenummer en pasfoto wegstrepen op deze kopie)
 • gegevens die nodig zijn om u een bepaalde huurwoning te kunnen toewijzen (voorbeelden daarvan zijn uw Woongaardgegevens en gegevens over uw huishouden)
 • gegevens voor het onderhoud en de reparatie van de gehuurde onroerende en roerende zaken
 • gegevens die belangrijk zijn voor het nakomen van de afspraken tussen u en SWB (voorbeelden daarvan zijn gegevens over uw betalingsgedrag en uw gedrag als huurder, gezondheid of lopende juridische kwesties. Deze laatste gegevens worden alleen geregistreerd bij klachtzaken of in samenwerking met het regionaal sociaal vangnet)

SWB verzamelt van medewerkers:

 • volledige naam
 • geslacht
 • adres
 • telefoonnummers
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • IBAN
 • kopie van identiteitsbewijs
 • CV
 • motivatiebrief
 • opleidingsgegevens
 • BSN
 • gegevens over functioneren en beoordelingen

SWB verwerkt van andere natuurlijke personen, zoals medewerkers van samenwerkingspartners, alleen noodzakelijke gegevens zoals namen, functies en contactgegevens (e-mailadressen en telefoonnummers).

 

Het verwerken van persoonsgegevens door SWB is gebaseerd op (de intentie tot) het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst. Als wij voor een specifiek doel uw expliciete toestemming vragen en u daarvoor toestemming verleent, kunt u uw toestemming eenvoudig weer intrekken door dit aan ons te melden.

 

In ons privacybeleid is vastgelegd hoe SWB met persoonsgegevens omgaat, waarvoor deze worden gebruikt en hoe we ze beschermen.

 

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?
SWB heeft persoonsgegevens nodig om haar werk goed te kunnen uitvoeren en afspraken (overeenkomsten) te kunnen nakomen. We gebruiken de gegevens voor:

 • verhuren, beheren en onderhouden van verhuurbare eenheden, waaronder woon- en bedrijfsruimten, wooncomplexen, kamers, parkeerplaatsen en garages;
 • uitvoeren van de woonruimteverdeling;
 • uitvoeren van de inkomenstoets bij nieuwe verhuringen;
 • afsluiten van een huur- of koopovereenkomst;
 • innen van de huur en overige betalingen, inclusief het in handen van derden stellen van deze vorderingen en het voorkomen van huisuitzettingen;
 • onderhoud en reparaties (laten) uitvoeren;
 • zorgen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving;
 • aanpak van woonfraude en overlast;
 • meldingen aan zorgverlenende instanties;
 • verkopen van woningen, bedrijfsruimte en parkeerplaatsen;
 • afhandelen van geschillen en klachten;
 • communicatie met onze huurders over al deze bovenstaande punten;
 • onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening;
 • intern beheer van de organisatie;
 • uitvoeren van betalingen aan crediteuren;
 • berekening van inkomsten en uitgaven en het laten uitvoeren van accountantscontrole;
 • voeren van salarisadministratie;
 • voeren van medewerkersadministratie;
 • nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • verwerken van sollicitaties;
 • verwerken van een klacht over een bedrijf of een reactie op een klacht te verwerken;
 • benaderen van klager over de klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.

Hoe gebruiken en beschermen we persoonsgegevens?
SWB koppelt persoonsgegevens aan unieke codes (bijvoorbeeld het contractnummer) om communicatie mogelijk te maken. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn voor onze werkzaamheden. Wij publiceren nooit zonder toestemming persoonsgegevens van huurders, medewerkers en andere relaties.

 

Geheimhouding
SWB hanteert een regeling integriteitsbeleid waarin is opgenomen dat we vertrouwelijke informatie over onze klanten, relaties of collega’s alleen gebruiken als dat nodig is voor het goed uitvoeren van ons werk. Ook is daarin opgenomen dat we zorgvuldig omgaan met deze informatie en ervoor zorgen dat onbevoegden er niet bij kunnen.

 

Toegang tot gegevens
Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk mogen persoonsgegevens inzien en verwerken voor zover nodig.

 

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon. Als geen wettelijk bewaartermijn van toepassing is, bewaren we persoonsgegevens zo lang we deze nodig hebben voor het uitvoeren van onze taken als woningcorporatie.

 

Beveiliging
Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

 

Gegevens delen met andere organisaties
SWB gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met organisaties die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken. Dit zijn bijvoorbeeld aannemers, onderhoudsmonteurs, banken, deurwaarders, ICT-leveranciers en consultants.

 

Als een andere partij of instantie werk voor ons verricht, moet deze partij een verwerkersovereenkomst getekend hebben, waarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze er mee om moeten gaan.

 

Soms is het nodig om persoonsgegevens over en weer te delen met andere instanties (bijvoorbeeld een zorgpartij of buurtbemiddeling). In die gevallen moet een convenant getekend zijn waarin staat voor welk doel welke persoonsgegevens gedeeld worden en hoe er met deze gegevens wordt omgegaan.

 

Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn om te delen. Dit zijn bijvoorbeeld gemeenten, bewindvoerders, mentoren, hulpverlenende instanties en politie.

 

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?
SWB heeft als uitgangspunt persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacyverordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

 

Welke rechten heeft u?
Elke betrokkene (iedere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt) heeft de volgende rechten:

 

 • Recht op inzage
  Dit is het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Verzoeken tot inzage kunnen via email, website of schriftelijk worden ingediend bij SWB. Als u een verzoek tot inzage doet, krijgt u een volledig overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers van de gegevens en de doelen van de verwerking van de gegevens.
  De navolgende gegevens worden niet door SWB overlegd:
  – persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik
  – persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld een klacht over een huurder die is ingediend door de buurman
  – persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art. 23 AVG.
 • Recht op rectificatie en aanvulling
  Dit is het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te verbeteren. Als persoonsgegevens niet juist zijn, heeft u het recht om deze aan te laten passen.
 • Recht op vergetelheid
  Dit is het recht om ‘vergeten’ te worden. Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de Belastingdienst.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Dit is het recht om minder gegevens te laten verwerken. Als wij meer persoonsgegevens van u verwerken dan noodzakelijk is om ons werk uit te voeren of aan wettelijke verplichtingen te voldoen, heeft u het recht om ons te verzoeken de gegevensverwerking tot een minimum te beperken.
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  Dit is het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
  In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden kunt u, in bij de wet geregelde gevallen, bezwaar maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Als wij de gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken. In het geval van direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.
 • Recht op dataportabiliteit
  Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben, overdragen naar u of een organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.

Ten slotte heeft u recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

 

Hoe kunt u gebruik maken van uw rechten?
Wilt u gebruik maken van één van de hierboven genoemde rechten, bijvoorbeeld uw persoonsgegevens inzien of wijzigen? Neemt u dan contact op met ons. Ons kantoor is open en telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur.
Kantoor: De Hofstede 57 Lienden
Postadres: Postbus 8 4033 ZG Lienden
Telefoon: (0344) 601914
E-mail: swb@veeo.nl

 

Voordat wij uw verzoek om gebruik te maken van één van uw hiervoor genoemde rechten in behandeling nemen, moet u zich eerst hebben geïdentificeerd. Dit kunt u doen door langs te komen en ID-kaart of paspoort (het origineel) te tonen. Als u jonger bent dan 16 jaar of niet handelingsbevoegd, dan moet het verzoek worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger. Het verzoek tot inzage wordt binnen vier weken beantwoord.

 

Al u gebruik wilt maken van uw recht om bezwaar te maken, dient u via email of schriftelijk een gemotiveerd verzoek in bij SWB. We beslissen binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of het bezwaar gerechtvaardigd is. Indien het bezwaar gerechtvaardigd is, dan beëindigen we direct de verwerking. SWB is niet verplicht gehoor te geven aan een bezwaar als het verstrekken van gegevens door SWB wettelijk verplicht is.

 

Persoonsgegevens en digitale media
Bij het regelen van woonzaken via de website zoals bijvoorbeeld een huuropzegging, geven huurders en andere gebruikers toestemming om hun persoonsgegevens vast te leggen. Als iemand een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via www.swb-lienden.nl verwerken we volgens ons Privacybeleid.

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

 • Deze privacyverklaring geldt voor mensen die een woning bij ons huren of in dienst zijn van SWB of op een andere manier klant of medewerker zijn van SWB.
 • De website van SWB verwijst met een ‘link’ naar sommige andere organisaties. Deze organisaties vallen niet onder deze privacyverklaring. Zij regelen zelf hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
SWB kan wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring zodat deze actueel en volledig blijft. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen.

 

Vragen
Heeft u vragen over dit document, of over de verwerking van uw persoonsgegevens door SWB? Dan kunt u uw vraag per e-mail stellen via het algemene e-mail adres van SWB swb@veeo.nl. Vermeld u daar dan in het onderwerp ‘privacyvraag AVG’.